Slovníček lékařských pojmů


Odborné zpracování:
MUDr. Božena Žemličková

A
Ablace mammy - snesení prsu (chirurgické odstranění).
Adenomastní - nezhoubný nádor, vzniklý ze žlázové tkáně.
Adjuvantní terapie - každá forma podpůrné léčby.
Aminokyseliny - důležité stavební kameny bílkovin.
Anestezie - znecitlivění.
Angiosarkom - vzácný, nebezpečný nádor,vznikající v cévním systému.
Antibiotikum - antibakteriální nebo antimykotická látka,produkovaná živými organizmy.Užívá se k léčbě infekcí.
Antigen - látka organizmu cizí, přicházející z vnějšku,která podněcuje imunitní systém k tvorbě protilátek.
Antikancerogen - látka brzdící účinky kancerogenu.
Antimetabolity - chemické látky, které jsou velice podobné látkám přirozeným - metabolitům (produkty výměny látkové). Jestliže jsou antimetabolity pro rakovinné buňky škodlivější než pro buňky zdravé, uřívají se v chemoterapii.
Antiestrogeny - látky, brzdící tvorbu vlastního estrogenu a váží se namísto něj na hormonové receptory. Hrají důležitou roli při léčbě rakoviny prsu.
Artritida - zánětlivé kloubní onemocnění.
Artróza - nezánětlivé degenerativní onemocnění kloubů.
Ateroskleróza - forma kornatění cév, charakterizovaná tvořením tukových usazenin v cévách.
Autogenní trening - cvičení, při němž se uvolňujeme ovlivňováním sama sebe.
Autotransplantace - přenos tkáně (např. kůže) na jinou část téhož těla.

B
B-Lymfocyty - formaforma lymfocytů, vznikajících v kostní dřeni. Vyskytují se v různých částech lymfatického systému a jsou předchůdci plasmatických buněk, které jsou údajně hlavními výrobci protilátek.
Benigní tumor - novotvar, který neprorůstá do tkání a nemetastazuje.
Biopsie - odnětí vzorku tkáně - punkcí nebo excizí (vyříznutím). Tato tkáň se pak cytologicky nebo hystologicky zkoumá k rozlišení zhoubného nebo nezhoubného procesu.

C
CEA - zkratka pro karcinoembryonální antigen. Je to bílkovina, která slouží ke sledování průběhu rakovinného onemocnění. Někdy se také objevuje i u nezhoubných procesů i u zdravých jedinců - je nespecifický.
Chemoterapie - léčba pomocí cytostatik, při níž jsou nádorové buňky buď ničeny, nebo je jim bráněno v růstu nebo v množení. V moderní chemotherapii se pokoušíme co nejméně poškodit zdravé buňky.
Chorionkarcinom - vzácný nádor na děloze. Může být vyléčen pomocí samotné chemotherapie.
Cysta - dutina ve vazivovém pouzdře s více či méně tekutým obsahem.
Cytologie - Nauka o stavbě a funkci buněk. Typ buněk v nátěru pomáhá v dg.tumoru nebo prekancerozních změn.
Cytoplasma - základní buněčná tekutina.
Cytostatika - léky, které mohou zpomalit růst tumoru, nebo napadat přímo buňku.
CT - Computerová Tomografie - rentgenové vyšetření po jednotlivých vrstvách s počítačovým vyhodnocením. Vzniká trojrozměrný obraz, na němž jsou patrné i drobné tumory, nebo metastázy.

D
Diagnóza - rozpoznání a určení choroby.

E
Edém - otok.
Endoskop - optický přístroj, jímž lze pozorovat duté orgány zevnitř.
Enzymy - bílkovinné látky, které řídí reakce při výměně látkové.
Estrogeny - ženské pohlavní hormony, které se tvoří ve vaječnících.
Ewingův Sarkom - kostní nádor, vznikající vždy v kostní dřeni - většinou v dlouhých kostech.
Excise - chirurgické odstranění části orgánu nebo tumoru. (doslovně - výřez).
Epitéza - prsní náhrada (většinou silikonová)

G
Gen - dědičný znak, umístěný v chromosomu buněčného jádra jako nositel informace (genetické).
Gliom - tumor, který vzniká z vazivového a podpůrného aparátu nervového systému.

H
Hepatom - jakýkoliv nádor jater.
Histologie - nauka o tělesných tkáních - mikroskopická vyšetření k upřesnění diagnózy.
Hemolýza - rozpad červených krvinek a uvolnění hemoglubinu (krevního berviva) do okolního prostoru.
Hodgkinova choroba - rakovinné onemocnění, napadající primárně tkáň lymfatickou a ostatní, které chrání před infekcí (imunitní systém)
Hormony - látky, vylučované žlázovou tkání, které se dostávají krevní cestou do cílového orgánu. Tam ovlivňují různé děje a chování pohlavních orgánů.
Hormonální terapie - používá se k léčbě rakoviny v kombinaci s dalšími léčebnými postupy.
Hypertenze - vysoký krevní tlak.

I
Imunoassay - způsob zjišťování množství protilátek a antigenů v tělesných tekutinách.
Imunoglobulin - protilátka bílkovinné povahy obsažená v krevním séru a tělních tekutinách.
Imunitní systém - obranný systém proti cizorodým látkám či organismům.
Imunotherapie - využití imunitních pochodů k obraně proti infekci nebo tumoru.

K
Kancerogeny - látky, které mohou vyvolávat rakovinu.
Karcinogeneze - postupné vznikání rakoviny z hlediska časového i příčinného.
Karcinom - zhoubný nádor.
Klimakterium - přechod k menopause.
Kokarcinogen - látka, která ve spojení s dalšími faktory může vyvolat karcinom.
Kolostomie - umělý vývod ze střeva na břišní stěně.
Kvadrantektomie - chirurgické odstranění pouze čtvrtiny prsu.
Konisace - chirurgické klínovité odstranění plochy děložního čípku (v pochvě) jako prevence CA při jistých popsaných změnách.
Kortikoidy - hormony kůry nadledvinek.
Keratin - nerozpustná bílkovina tvořící podpůrnou nebo ochrannou tkáň rohovitých útvarů. (pokožka, vlasy, nehty).

L
Leukemie - rakovinné onemocnění krvetvorného systému.
Leukopenie - nedostatek bílých krvinek.
Leukocyty - bílé krvinky.
Lokální recidiva - znovuobjevení se tumoru v místě, kde byl už jednou odstraněn.
Lymfatická drenáž - způsob omezení nebo odstranění lymf. městnání a otoku.
Lymfa - světležlutá čirá tekutina, obsahující lymfocyty a protilátky a další výživné látky. Cirkuluje v těle ve vlastním řečišti.
Lymfedém - otok, vzniklý městnáním lymfatického systému. (jizva, TU sníží či přeruší odtok)
Lymfom - každé zduření lymf. uzliny, zhoubné i nezhoubné.
Lymfosarkom - zhoubný nádor lymfatické tkáně.
Lymfatický systém - slouží jako filtr proti cizorodým látkám.

M
Maligní tumor - zhoubný nádor.
Mamma - prs.
Mammografie - specielní vyšetření prsů. Zobrazí i časná stadia rak. změn.
Marker - látka, která signalizuje přítomnost TU, nebo ev. jiných procesů.
Mastektomie - chirurgické odstranění prsu.
Mastopatie - nezhoubné změny v prsní žláze.
Melanom - zhoubný pigmentový nádor (piha)
Menopausa - období u ženy po vyhasnutí činnosti vaječníků.
Melanin - černé nebo hnědé přírodní barvivo (pigment) obsažené v kůži, vlasech, duhovce oka.
Metabolismus - látková výměna.
Metastáza - výskyt nádorové tkáně na místě vzdáleném od primárního nádoru.
Mitosa - dělení buněčného jádra.
Mnohočetný myelom - zhoubný tumor kostní dřeně.
Mykosa - zánět, způsobený plísněmi.

N
Neoplasma - novotvar.
Neuroblastom - zhoubný tumor nervové tkáně.

O
Onkogen - gen, který způsobí, nebo usnadní vznik nádoru.
Onkologie - obor, zabývající se dg. nádorů.
Osteogení sarkom - kostní zhoubný nádor.

P
Palpace - pohmat.
Pankreas - žláza s vnitřním vylučováním enzymů nutných k trávení (insulín)
Plasma - krevní tekutina po odstranění červených a bílých krvinek.
Prekanceroza - stadium abnormálních změn ve tkáni, které může přejít v karcinom. ředstadium vhodné pro preventivní léčbu a sledování.
Prevence - předcházení nemoci.
Prognoza - předpokládaný průběh onemocnění.
Protein - bílkovina.
Psychosomatický - vztah mezi duševním a fyzickým stavem.
Punkce - získání tekutiny nebo tkáně nabodnutím a nasátím do stříkačky (nebo zkumavky).

R
Radikální operace - úplné odstranění nádoru či celého orgánu. (prs, děloha i s vaječníky).
Radiologie - nauka o záření a jeho léčebném využití.
Radioterapie - léčba zářením.
Rehabilitace - každá metoda, kterou sepokoušíme navrátit pacienta do normálního života.
Remise - stav, kdy došlo k úplnému odstranění rakovinné tkáně.
Recidiva - znovuobjevení se nádoru tam, kde už léčba byla provedena.

S
Stoma - chirurgicky vzniklý otvor zjednaný k léčebným či palliativním účelům.
Scintigrafie - další zobrazující metoda v diagnostice TU. Slabě radioaktivní látky se krátkodobě usadí ve tkáni a dovolují zjistit chorobné změny.

T
Thermografie - diagnostická metoda pomocí rozdílu teplot v těle (zánět, tumor).
Trombocyty - krevní tělíska ovlivňující srážlivost krve.
Tomografie - rentgenové vyšetření, které zobrazí zkoumaný orgán v tenkých řezech.
Tumor - nádor - bujení tkáně.

V
Vakcina - očkovací látka z oslabených nebo mrtvých mikrobů jako prevence či léčba infekcí.
Varixy - křečové žíly.
Včasná diagnosa - co nejčasnější odhalení rakovinného bujení - vyléčitelné stadium.

W
Wilmsův tumor - vzácný zhoubný ledvinový nádor.

X
Xeroradiografie - xeromammografie - RTG snímek přenesený na papír.